Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Jämsänkosken Motovaruste Ky.n rekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja.
Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti


1. Rekisterinpitäjä

*
Asko Salonen
+358405448221
asko.salonen@motovaruste.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:
Asko Salonen


2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu:
• Rekisteröidyn antamaan suostumukseen
• Sopimukseen, jonka osapuolena rekisteröity on
• Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen tai lakiin
• Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun [määriteltävä esim. suoramarkkinointi, asiakaspalvelu, väärinkäytösten ehkäiseminen, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, puheluiden taltiointi]


3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään


4. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta/ luovutetaan muille tahoille [jos luovutetaan, määrittele tietojen vastaanottajat] poislukien luovutukset viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen johdosta


5. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä/siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


6. Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.


Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.


Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.


Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).


7. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon